Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie Art. 226.Kodeksu pracy, każdy pracodawca
1)    ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2)    informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Definicja oceny ryzyka zawodowego została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2. pkt 7 w/w rozporządzenia, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe występuje na każdym stanowisku pracy i każdy pracownik jest narażony na zagrożenia związane z wykonywaniem określonej pracy. W związku z tym, każdy pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka zawodowego.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

W ramach oceny ryzyka zawodowego przeprowadza się:

 • identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • ocenę poziomu tych zagrożeń,
 • opracowanie planu poprawy warunków pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wiąże się z opracowaniem stosownej dokumentacji, która określa:

 • poziom występujących zagrożeń,
 • sposób ich  ograniczania (a jeśli to możliwe wyeliminowania),
 • zasady ochrony przed tymi zagrożeniami.

WAŻNE!

Po wykonaniu powyższych czynności należy zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego i sposobami ochrony przez zagrożeniami.

Opublikowano Warto wiedzieć | Możliwość komentowania Ocena ryzyka zawodowego została wyłączona

Poradniki dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca powinien zapoznać się z zasadami i  przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia pracowników i warunków jakie należy im zapewnić.

Działania uwzględniające aktualne wytyczne z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych a także prawa odnoszącego się do bezpieczeństwa i higieny pracy

 • usprawnią funkcjonowanie firmy,
 • zapewnią prawidłowe relacje z zatrudnionymi, a także
 • sprawią, że kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowy Inspektorat Sanitarny czy ZUS, zakończą się pozytywnie.

Warto zaznaczyć, że niektóre instytucje wychodzą naprzeciw potrzebom pracodawców i publikują poradniki określające prawa i obowiązki wynikające z zatrudnienia personelu.

Jedną z nich jest Państwowa Inspekcja Pracy, która na swojej stronie www.pip.gov.pl zamieściła:

 • Prawo pracy – poradnik dla pracodawcy,
 • BHP – poradnik pracodawcy,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Wykaz aktów prawnych bezpośrednio powiązanych z prawem pracy oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy
Opublikowano Warto wiedzieć | Możliwość komentowania Poradniki dla przedsiębiorcy została wyłączona