BHP

W ramach świadczonych usług bhp, oferujemy:

 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i sporządzenie stosownej dokumentacji,
 • przeprowadzanie szkoleń bhp i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • prowadzanie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • sporządzanie instrukcji bhp,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem sposobów ich likwidacji,
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
 • współudział w reprezentowaniu pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań, prewencyjnych i korygujących,
 • udział w wykonywaniu badań i pomiarów środowiskowych,
 • wykonywanie pozostałych obowiązków wynikających z przepisów bhp.

Możliwość komentowania jest wyłączona.