Kadry i płace

W ramach świadczonych usług kadrowo-płacowych, oferujemy:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • organizowanie procesu rekrutacji i zatrudniania osób na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • doradztwo w zakresie formy prawnej i warunków zatrudniania personelu,
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • sporządzanie umów, zaświadczeń, rejestrów, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników,
 • zarejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej,
 • prowadzenie dokumentacji okresów nieskładkowych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • reprezentowanie pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • obliczanie wysokości wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia chorobowego,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych,
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa,
 • wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.